cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online
CPR certification onlineCPR certification online

 

De vertrouwen commissie geeft leden ondersteuning die een conflict hebben binnen de vereniging

Vertrouwenspersoon
dawvcp @ gmail.com

Vertrouwenspersoon
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.072-5744605

Preventie- En Integratiebeleid

Preventie- en Integriteitsbeleid Zwemvereniging DAW Alkmaar

DAW is een vereniging waar iedereen veilig en plezierig moet kunnen sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport en het vrijwilligerswerk. Binnen DAW is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Doelen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

Het komende jaar is het doel van DAW om:

 • alle leden te laten weten wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag, zodat alle leden op de hoogte zijn.
 • alle trainers bewust te maken van wat de invloed is op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Wat verstaan we als DAW onder grensoverschrijdend gedrag?

Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Vele sporters maken weleens een situatie mee waarin dergelijk gedrag getoond wordt. Een trainer heeft ontzettend veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, maar ook sporters onderling naar elkaar. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel (verkeerde) aannames te doen.

Gedragscodes

DAW heeft onderstaande gedragscode opgesteld. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen sporters, trainer, coach of begeleider.

Voor sporters:

 • IS OPEN:Wanneer iets wordt gevraagd, wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld met dit bij de vertrouwenspersoon en/of bestuur. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen.
 • TOONT RESPECT:Voor de tegenstander(s), teamgenoten, de scheidsrechter, trainers, toeschouwers en ieder ander. Let op taalgebruik en geeft iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 • RESPECTEERT AFSPRAKEN:Komt op tijd, meld zich (tijdig) af, luistert naar instructies en houd zich aan de regels.
 • GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING:Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooit afval in de afvalbakken.
 • BLIJFT VAN ANDEREN AF:Raakt buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • HOUDT ZICH AAN DE REGELS:leest de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd zich daar ook aan.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN:Pest niet. Onthoud zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en is tolerant.
 • DISCRIMINEERT NIET:Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • IS EERLIJK en SPORTIEF:Speelt niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.
 • STRIJD ALLEEN IN HET WATER EN NIET DAAR BUITEN.Gaat de strijd aan in het water binnen de richtlijnen van de sport.
 • MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE:Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging.
 • DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINKT NIET WANNEER HIJ/ZIJ MET DE AUTO IS.

Voor vrijwilligers (trainers, coaches, begeleiders):

 • ZORGT VOOR VEILIGE OMGEVING. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN AFSPRAKEN DIE GEMAAKT ZIJN BINNEN DAW. Zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels en richtlijnen én past ze ook toe.
 • IS ZICH BEWUST VAN MACHTONGELIJKHEID EN MISBRUIKT DEZE POSITIE NIET. Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties met minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd.
 • RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER EN ONTHOUDT ZICH VAN BEJEGEN. Dringt zich niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is. Gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waar de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer en onthoudt zich er van de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN/HAAR WAARDE AAN. Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en blijft tolerant.
 • IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN. Onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de vereniging in diskrediet kan worden gebracht. Gedraagt zich respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • IS INTEGER. Neemt en biedt geen gunsten, geschenken of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Indien wel wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meld de trainer dit aan het bestuur en/of vertrouwenspersoon.
 • ZIET TOE OP DE NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Ziet toe op naleving van reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • IS ALERT OP SIGNALEN. Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of vertrouwenspersoon.
 • NUTTIGT ZELF GEEN ALCOHOL EN ROOKT NIET TIJDENS CLUBACTIVITEITEN. Tijdens het geven van trainingen of tijdens andere activiteiten waarbij de sporters betrokken zijn.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aanname beleid

Als vereniging draaien we op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen vereniging. Uitgangspunt is dat iedereen die DAW een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen geldt er een korte procedure zoals hieronder uiteengezet.

 • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een trainer/begeleider/vrijwilliger.
 • Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
 • Indien nodig worden er referenties gevraagd.
 • Indien niet in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), wordt deze aangevraagd. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of  het gedrag uit het verleden van deze persoon geen bezwaar oplevert voor het de aanstelling als vrijwilliger. Elke vrijwilliger bij DAW, welke sporters begeleid op welke manier dan ook, heeft een geldig VOG nodig.
 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger dient lid te zijn/worden van de vereniging.
 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de vereniging en de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon binnen de vereniging.

Vertrouwenscontactpersoon

DAW heeft een vertrouwenscontactpersoon voor leden die ondersteuning nodig hebben binnen de vereniging als zij grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. Onze vertrouwenscontactpersoon is:

Cynthia Kleppe,

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit beleid is opgesteld in januari 2021 en zal naar aanleiding van landelijke, dan wel regionale updates worden doorontwikkeld.

Onze Sponsors

Home